بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

گزارش برنامه‌های قدیمی سرکچال، پرسون و آتشکوه

گزارش برنامه‌های سا‌لهای ۸۲ ، ۸۳ و ۸۴ : آتشکوه ۱۷ ۷ ۸۲ پرسون ۴ ۲ ۸۳ ٰسرکچال ۱۳ ۳ ۸۴

گزارش برنامه‌های قدیمی گرگ و سماوس

گزارش برنامه‌های سال‌های ۸۲ و ۸۳ : گرگ ۱۹ ۶ ۸۲ سماوس ۱۹ ۶ ۸۳

گزارش برنامه‌های قدیمی الوند

گزارش برنامه‌های سال‌های ۸۲ و ۸۳ : الوند ۲۴ ۲ ۸۲ الوند ۲۰ ۱۲ ۸۳

گزارش برنامه‌های قدیمی دوبرار عظیمیه

گزارش برنامه‌های سال‌های ۸۲ و ۸۳ : دوبرار عظیمه ۲۷ ۴ ۸۱ دوبرار کرج ۲۷ ۱۱ ۸۳

گزارش برنامه‌های قدیمی شمال تهران بخش اول

گزارش برنامه‌های سال‌های ۷۹ ، ۸۱ و ۸۳ : اسپیلت توچال ۱۵ ۵ ۸۳ دارآباد ۲۳-۲-۷۹ گلاب دره به کلک چال ۱۷-۴-۸۱

گزارش برنامه‌های قدیمی آزاد‌کوه

گزارش برنامه‌های سال‌های ۸۰ و ۸۲ : آزاد کوه ۸۰-۵-۱۱ آزاد کوه ۱ ۸ ۸۲

گزارش برنامه‌ی قدیمی افجه به دشت لار

  گزارش سال ۸۱ : افجه به دشت لار

ٰگزارش برنامه‌های قدیمی پهنه‌حصار

گزارش برنامه‌های سال‌های ۷۸ و ۸۱ : پهنه‌حصار پهنه‌حصار ۱۸-۶-۷۸ پهنه‌حصار ۲۲-۹-۸۱

گزارش برنامه‌های قدیمی دماوند از چهار‌جبهه

گزارش برنامه‌های بین سال‌های ۷۸ تا ۸۲ : دماوند ۴ جبهه از ۷۸ تا ۸۲

گزارش برنامه‌های قدیمی دماوند

  گزارش برنامه‌های سال‌های ۸۱ و ۸۳ : دماوند ۱۵-۵-۸۱ دماوند یال داغ ۲۲ ۵ ۸۳ دماوند جبهه غربی ۲۷ ۵ ۸۳ دماوند ۲۸ ۵ ۸۳