فراخوان پیش ثبت نام برنامه تهران تا شمال

تو را تا قله خواهم برد تا آنجا که یاد لحظه های با تو بودن هست تا انجا که هرگز نیست اوج دیگری به کشف راه های گم به قعر دره های سرد به اوج انتهای کوه ز گرمی قدمهایی که می رفتند تا بی انتهای کوه و اکنون بار دیگر بار راهی پیش ماست

Read More